All posts tagged ZAJAJ

Per a optimtizar l’espai en disc dels servidors, instal·larem totes les llibreries PHP en una carpeta única anomenada NetStudio.


mkdir /var/www/NetStudio

I procedirem a instal·lar diferents llibreries d’ús comú:

- crtphpfwk. Framework que modela les etiquetes HTML en objectes PHP.

svn co http://crtphpfwk.googlecode.com/svn/branches/2.0 crtphpfwk

- zajaj. Crida a mètodes de classes PHP desde JavaScript.

svn co http://zajaj.googlecode.com/svn/trunk zajaj

- jQuery. Llibreria de productivitat JavaScript.

svn co http://jqueryjs.googlecode.com/svn/trunk jquery-svn
cd /var/www/NetStudio/jquery-svn/jquery
make jquery
make pack

- jQuery-UI. Llibreria User Interface de jQuery

svn co http://jquery-ui.googlecode.com/svn/tags/latest jqueryUI-svn

- jsTree. Llibreria jQuery tree plugin (afegit maig del 2010)

svn checkout http://jstree.googlecode.com/svn/trunk/ jstree-svn

Tots els sevidors virtuals que emprin jQuery tindran aquesta instrucció

Alias /jquery /var/www/NetStudio/jquery-svn
Alias /jqueryUI /var/www/NetStudio/jqueryUI-svn
Alias /jstree /var/www/NetStudio/jstree-svn

- ZendFramework. Framework de Zend.

svn co http://framework.zend.com/svn/framework/standard/trunk ZendFramework

Afegirem aquest path al php.ini

include_path = ".:/var/www/NetStudio/ZendFramework/library"

objectrequestbrokerpattern

ZAJAJ és una adaptació de la gran biblioteca PAJAX que simplifica radicalment la utilització de mètodes de classes PHP des de JavaScript.

ZAJAJ estableix una comunicació entre el client i el servidor emprant la notació JSON que simplifica i agilitza la gestió de dades, en substitució de la comunicació via XML. És per aquesta raó que aquesta biblioteca es diu ZAJAJ enlloc de ZAJAX.

Per a gestionar JSON al servidor, emprarem el Zend Framework

La filosofia AJAX emprada es descriu en aquest flux:

Per a descarregar-vos aquesta biblioteca, només cal que us connecteu al repositori Subversion:
svn checkout http://zajaj.googlecode.com/svn/trunk/ zajaj

Trobareu una explicació de la demo en aquest enllaç wiki.

Està llicenciada sota GNU GPL v3.

De moment està en fase experimental, versió 0.3, si trobeu errors agraeïriem que els reportèssiu el més explicitament possible a aquest lloc.