All posts tagged Organització

logo-einesTIC

El pla Pimestic ha alliberat EinesTIC és una acció que s’emmarca dins el pla PIMESTIC per oferir un conjunt d’eines informàtiques per cobrir les necessitats bàsiques informàtiques dels treballadors autònoms i les petites empreses i facilitar d’aquesta manera la introducció de les tecnologies de la informació i les comunicacions (les TIC) en la gestió d’aquests negocis.

Aquest conjunt d’aplicacions es troben integrades en un tauler de control, des del qual es pot accedir a qualsevol funcionalitat que es desitgi, i son les següents:
  • Una versió modificada d’Abanq, d’InfoSial, SL, http://abanq.org/. La crida a l’aplicació es fa des del tauler de control, que permet l’accés directe a les diferents funcionalitats (gestió de clients, proveïdors, agents comercials, pressupostos, comandes, albarans, factures i productes). També permet la impressió d’ofertes, comandes, albarans i factures amb les plantilles seleccionades en l’EinesTIC.
  • Una versió modificada de l’aplicació de punt de venda (TPV) OpenbravoPOS, d’Openbravo, SL,http://www.openbravo.com/. La variació es compon d’unes modificacions en el codi per permetre’n la integració amb l’aplicació de gestió, per a la sincronització de productes definits des del tauler de control i la sincronització de les factures generades des del TPV.
  • El producte OpenOffice, http://www.openoffice.org/, per a totes les funcionalitats d’ofimàtica (edició de textos,elaboració de presentacions, cartes, faxos…).
  • Un mòdul propi de generació de models d’Hisenda.
  • Gimp com a programa de retoc fotogràfic, http://www.gimp.org/
  • Firefox com a navegador web, http://www.mozilla.org/firefox/
  • Thunderbird com a gestor de correu electrònic, http://www.mozilla.org/thunderbird/
  • En les distribucions per a sistemes Windows, l’EinesTIC inclou l’aplicació PDFCreator per a la creació de PDF. Aquesta eina permet crear fitxers PDF des de qualsevol aplicació que pugui imprimir.
Serveis Informàtics Corretgé.com té àmplia experiència en aquests paquets. Si necessiteu assessorament especialitzat, poseu-vos en contacte amb Corretgé.com.
Captura-FreeMind-MindMap-Mode-FreeMind.mm_

Una bona eina de codi obert per a la captació d’idees és FreeMind.

Per a instal·lar-la en una màquina Ubuntu només caldrà fer:
apt-get install freemind

Si no arrenca, ens assegurarem de tenir instal·lat el Java JDK amb
apt-get install sun-java6-jre sun-java6-fonts sun-java6-jdk

I crear el punt de menú a /usr/share/applications/freemind.desktop
[Desktop Entry]
Name=FreeMind
Comment=Mapes conceptuals
Exec=freemind
Terminal=false
Type=Application
Categories=Development;
StartupNotify=true

Aquesta eina ens permetrà capturar idees i requeriments amb una gran facilitat i tenint sempre una visió global de la sessió.

Extret del Dossier Econòmic i adaptat.

1.- OBJECTIUS. D’entrada, cal valorar alternatives diferents a la reunió. Si no hi ha més remei que fer-la, s’ha de definir el perquè i que es preten resoldre amb aquesta.

2.- PRIORITATS. Aprendre com funciona la jerarquització de l’agenda i de les tasques és clau per destriar el gra de la palla.

3.- PUNTUALITAT. Assignar temps a cada punt de l’ordre del dia, amb hora de començament i de final. Evitar reunions després de dinar.

4.- MATERIALS. Prèviament a la reunió, cadascun dels participants ha de disposar, amb temps suficient, dels recursos necessaris.

5.- AGENDA. Fer arribar als assitents qui participarà, les dates, horaris, lloc i punts a tractar d’una manera clara. Perquè no puguin haver-hi excuses.

6.- PLANIFICACIÓ. Comunicar per correu electrònic el pla de reunió, tant als participants com a les persones afectades.

7.- PRÈVIA. Obligar els assitents a portar llegits i preparats els informes necessaris per a la reunió.

8.- ASPECTE HUMÀ. Unir l’equip, donar dades per als suggeriments, recórrer als menys actius i centrar el grup en la feina.

9.- CLAREDAT. En acabar la reunió, deixar per escrit les decisions preses, amb els seus respectius responsables i els terminis indicats.

10.- AVALUACIÓ. Dedicar un parell de minuts finals a reflexions del tipus progressa adequadament o necessita millorar. Fixar una nova reunió si cal.

Darrera versió en aquest document.

Carrer de la Font, 2
(Plaça Major)
17142 – Verges
Tel: +34 972 780 422
Mòbil: (34) 669-8692-64
Skype: corretge_com
mail: info@corretge.cat
news: http://corretge.cat/

Serveis Informàtics Corretgé.com és una companyia creada per a innovar en el món de les ja no tant noves tecnologies.

Ens podeu trobar a la Plaça Major de Verges al Baix Empordà.

El lema inscrit en el pla d’empresa ja va ser:
La revolució constant de les
Tecnologies de la Informació
aplicades al món de l’empresa en
particular i a la societat en general,
ens demostra que l’àmbit de negoci
s’expandeix infinitament: Tot està per
fer i tot és possible.

Aquesta filosofia permet fer de Corretgé.com una empresa competitiva i compromesa alhora. Compaginem la feina en plataformes consolidades, investiguem i participem en nous sistemes.

La satisfacció dels nostres clients és el millor aval que podria tenir aquesta manera de fer.

Registre Mercantil Girona: Serveis Informàtics CORRETGÉ.COM SLU CIF: B-17803586 Tom: 2130 – Llibre: 0 – Foli: 190 – Full: GI-35644