Importar dades CSV a MySQL

Per a importar un arxiu de dades separades per comes (CSV) a una taula MySQL, emprarem la instrucció LOAD DATA INFILE:

load data local infile 'categories.csv'
into table categories
fields terminated by ','
enclosed by '"'
lines terminated by "n"
(catCodi, catDesc);

Tots els fulls de càlcul permeten la exportació a CSV, pel que amb aquesta senzilla instrucció podrem importar ràpidament dades a MySQL.

 
Comments
 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply