All posts in IBM

Darrerament s’ha publicat un webminar a la secció IBM i de Zend sobre l’adopció de PHP com a llenguatge de propòsit general per a la gestió de negocis i producció.

Es tracta de la implementació d’un ERP escrit en PHP per a Aalberts Industries.

Resulta força interessant l’arquitectura desplegada per integrar l’ERP i el MES amb la producció, tot en PHP amb algunes crides RPG a codi legacy.

L’ERP s’executa sobre l’IBM i i el MES sobre una Debian. El MES requeria accés des de fora de la companyia i interconnexió amb tota la maquinaria de la fàbrica.

Les conclusions resulten força interessants:

• PHP is a universal platform independend programming language
• It’s fast and comprehensive
• Beside WEB programming it can be used for interfaces and processes
• Even real time data analysis is possible
• Zend Server provides the same environment on all platforms
• It’s easy to develop, to trace and to maintain
• It makes fun and provides fast success

Podeu veure aquesta presentació en aquest enllaç

http://static.zend.com/topics/GroupMT-PHP-20120919.pdf

PHP-wich-2Bpublic-2Bcloud-2B2012

A l’enquesta el·laborada per Zend el novembre del 2011 a 3.335 desenvolupadors de PHP, que podeu trobar a aquest enllaç:

http://venturebeat.com/2012/01/11/what-developers-will-be-doing-learning-listening-to-in-2012-survey-results/

Developer Pulse (PDF)

Observem que un 3% dels enquestats respon que durant el 2012 emprarà regularment RPG, el llenguatge de programació per excel·lència del sistema IBM i (AS/400).

 

Coincideix en número amb el percentatge de desenvolupadors que indiquen que el 2012 faran servir la cloud pública d’IBM, la recent IBM Smart Cloud.

 

Era previsible, els desenvolupadors d’IBM i som poquets, però incodicionals d’IBM :)

Captura-phpinfo-2528-2529-2B-2BGoogle-2BChrome-1

I finalment, instal·lem PHP. Al tractar-se d’una màquina de desenvolupament, instal·larem PHP 5.4 Release Candidate 1 i així podrem provar les noves opcions de PHP 5.4 com els traits per a evitar algunes limitacions de les herències úniques pròpies de PHP. Aquestes novetats s’integraran properament a l’IDE NetBeans.

Recuperarem el codi font de PHP:

svn checkout https://svn.php.net/repository/php/php-src/branches/PHP_5_4 php-src-5.4

Preparem llibreries i programes que necessitem per a crear el PHP 5.4 com a mòdul per a l’Apache instal·lat a l’apartat 3 d’aquesta sèrie.

apt-get install aspell curl libaspell-dev libbz2-dev libc-client-dev libcurl4-openssl-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libjpeg62 libjpeg62-dev libmcrypt4 libmcrypt-dev libmhash2 libmhash-dev libming-dev libmysqlclient15-dev libncurses-dev libpng3 libpng12-dev libpspell-dev libreadline-dev libsasl2-dev libsnmp-dev libt1-5 libt1-dev libtidy-dev libxml2 libxml2-dev libxml2-utils libxpm4 libxpm-dev libxslt1-dev make build-essential autoconf bison

Configurem el PHP

cd php-src-5.4

./buildconf

./configure --with-apxs2=/usr/bin/apxs2 --disable-short-tags --with-openssl --with-zlib --enable-bcmath --with-bz2=/bin/bzip2 --enable-calendar --with-curl --with-curlwrappers --enable-exif --enable-ftp --with-gd --with-jpeg-dir=/usr/lib --with-png-dir=/usr/lib --with-xpm-dir=/usr/lib --with-t1lib --enable-gd-native-ttf --enable-gd-jis-conv --with-gettext --with-imap --with-imap-ssl --with-ldap --with-ldap-sasl --enable-mbstring --with-mcrypt --with-mhash --with-ibm_db2=/opt/ibm/db2/V9.7 --with-pspell --with-readline --with-snmp --enable-soap --enable-sockets --with-tidy --enable-wddx --with-xmlrpc --with-xsl --enable-zip --with-pear --with-kerberos

I procedim a compilar, en una màquina amb 4GB de RAM i 2 processadors a 2,6GHz hem trigat 16 minuts.

make && make install

Instal·lem el php.ini preparat per a desenvolupament

cp php.ini-development /usr/local/lib/php.ini

Instal·lem el mòdul ibm_db2


pecl install ibm_db2

Indicant /opt/ibm/db2/V9.7 com a carpeta on tenim instal·lat el DB2, o allà on pertoqui.

afegim la secció ibm_db2 al php.ini

extension=/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-zts-20100525/ibm_db2.so
ibm_db2.instance_name=db2inst1

Arrenquem l’apache

/etc/init.d/apache2 restart

I certifiquem que funciona fent

echo "" > /var/www/index.php
rm /var/www/index.html

I obrint un navegador que apunti al servidor obtindrem

Si volem tenir també opcions de MySQL:

./configure --with-apxs2=/usr/bin/apxs2 --disable-short-tags --with-openssl --with-zlib --enable-bcmath --with-bz2=/bin/bzip2 --enable-calendar --with-curl --with-curlwrappers --enable-exif --enable-ftp --with-gd --with-jpeg-dir=/usr/lib --with-png-dir=/usr/lib --with-xpm-dir=/usr/lib --with-t1lib --enable-gd-native-ttf --enable-gd-jis-conv --with-gettext --with-imap --with-imap-ssl --with-ldap --with-ldap-sasl --enable-mbstring --with-mcrypt --with-mhash --with-ibm_db2=/opt/ibm/db2/V9.7 --with-pspell --with-readline --with-snmp --enable-soap --enable-sockets --with-tidy --enable-wddx --with-xmlrpc --with-xsl --enable-zip --with-pear --with-kerberos --with-mysql=mysqlnd --with-mysqli=mysqlnd --with-pdo-mysql=mysqlnd

Per tal de servir planes web i interpretar PHP al vol, instal·larem l’IHS, l’IBM HTTP Server, que és un Apache millorat i assegurat. Pel que es veu, no s’integra dins del WAS i cal instal·lar-ho separat. És a dir que si no tenim intenció de servir aplicacions Java, ens podem saltar el pas 1.

El descarregarem del web d’IBM: IBM HTTP Server i procedim a instal·lar-ho com indica el document Hosting PHP applications on the IBM HTTP Server (gràcies Francisco) :


tar -xvf ihs.7000.linux.ia32.tar /root
cd IHS

Copiem responsefile.txt a opcions.txt editem aquest darrer i acceptem la llicència i modifiquem altres valors per omissió i esborrem la secció de windows:

-OPT silentInstallLicenseAcceptance="true"
-OPT disableOSPrereqChecking="true"
-OPT installLocation="/opt/IBM/HTTPServer"
-OPT createAdminAuth="true"
-OPT adminAuthUser="ihsadmin"
-OPT adminAuthPassword="xxxx"
-OPT adminAuthPasswordConfirm="xxxx"
-OPT runSetupAdmin="true"
-OPT setupAdminUser="ihsadmin"
-OPT setupAdminGroup="www-data"
-OPT washostname="blue.corretge.ct"

I executem la instal·lació en mode silenci, doncs no tenim instal·lades les X al servidor:

java -cp `pwd`/setup.jar -Xms48m -Xmx384m run -options "opcions.txt" -silent

I a nosaltres ens ha cascat. Bé, el fet d’estar en una distribució no suportada per IBM deu haver generate els problemes, així que instal·larem un Apache, serà una màquina blava al 50%. A fi de comptes l’IHS s’arrenca amb la instrucció apachectl.


sudo apt-get install apache2 apache2-threaded-dev apache2-mpm-prefork apache2-utils

I obtenim fàcilment el It works! de la felicitat.

Més endavant ja enllaçarem WASCE amb Apache HTTP Server via mod_jk.

Captura-Database-2BAdministration-2B-2B-253CDiagram-253E-2B-253CSchema-253E-2BEYETEST-2B-2BConnection-2B-252522db2-2BEYEOS-252522-2B-2BIBM-2BData-2BStudio-2B

Procedirem a la instal·lació de la base de dades d’IBM, la DB2 en la seva versió lliure de cost, la DB2 Express-C. Hi ha moltes versions, amb unes possibilitats molt interessants, però per a un entorn de desenvolupament, amb la CE en fem suficient.

Amb els repositoris partner activat, tal i com s’indica a l‘apartat 1 de la sèries de posts Instal·lant una màquina blava, procedirem a instal·lar DB2 desde la paqueteria d’Ubuntu.

sudo apt-get install db2exc

Un cop instal·lat canviarem les contrasenyes dels usuaris creats:

sudo passwd db2inst1
sudo passwd db2fenc1
sudo passwd dasusr1

Ens loginegem com l’usuari gestor de les instàncies DB2, i certifiquem que s’ha instal·lat correctament:

sudo su db2inst1
db2level

DB21085I Instance "db2inst1" uses "64" bits and DB2 code release "SQL09074"
with level identifier "08050107".
Informational tokens are "DB2 v9.7.0.4", "s110330", "IP23243", and Fix Pack
"4".
Product is installed at "/opt/ibm/db2/V9.7".

Creem una nova base de dades, per exemple CORRETGE ;-)


sudo su db2inst1
db2 create database CORRETGE

Cal tenir en compte que quan diem una base de dades, és un sistema de bases de dades, és a dir un objecte que conté esquemes on cada esquema conté taules i cada taula registres.

Ah, i si no voleu tenir problemes, millor definir els noms de tots els objectes en caixa alta, així evitarem haver d’emprar les cometes a l’hora de qualificar-los, i evitar perdre el temps fins que te n’adones que el problema era aquest. Avisats esteu.

Literatura sobre IBM DB2 Express-C.

Per a poder gestionar còmodament la base de dades, en una màquina client amb les X activades instal·larem l’IBM Data Studio, una perspectiva d’eclipse per a la gestió de qualsevol de les DB2 existents al mercat. Descarreguem el full client des del DownloadDirector d’IBM.

que executarem amb la instrucció

/opt/IBM/DS3.1/eclipse

IBM-2Blogo-2Bvintage

En aquesta sèrie de posts explicaré com instal·lar una màquina blava, una particular manera de celebrar el centenari d’IBM, amb l’IBM HTTP Server, IBM DB2 i PHP 5.4 en un Ubuntu Server 10.04 LTS de 64 bits.

D’ençà la versió 6.0 de l’IHS (IBM Http Server) aquest producte només s’instal·la amb el WAS (WebSphere
Application Server). Per a fer-ho des del servei de paqueteria d’ubuntu, editarem l’arxiu /etc/apt/sources.list i descomentarem els reposioris partner :

deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner

I actualitzem:
sudo apt-get update


Procedim a instal·lar el paqet WAS CE Community Edition, d’utilització lliure de pagament i més lleguer.

sudo apt-get install wasce-server

I bé, ja el tenim instal·lat, comprovem l’status del servidor
sudo /etc/init.d/wasce-server status
* Websphere CE is running

Però no el veiem operatiu!
Executant el que fa l’start de wasce-server des de root, veiem que es triga prop de quatre minuts en arrencar, en una màquina amb dos processadors i 4GB de RAM, així que és questió d’esperar-se fins accedir al WebSphere Application Server Community Edition pel port 8090 i accedir a la cònsola administrativa.

Usuari: system
Contrasenya: manager

No cal dir que s’ha de canviar anant al menú Security/Users and Groups.
Captura-php-architect-253A-October-2010-1

Al número d’octubre de la revista php|architect hi ha un interessant article sobre PHP i IBM i (AS/400)

IBM and Zend have pushed hard to prove that PHP on the IBM i is a viable solution, and it is. While they tend to gear most of their marketing toward mainframe developers to switch over to PHP, coming to the IBM i from a PHPers experience is a whole different matter. We know the language, just not this well-aged platform. IBM has done their best to make developers welcome but the environment is still different. I’ll go through some of the common annoyances of having to work on the i, as well as tips to make life easier. This is not an introduction to programming on the i, just tips to make your life easier. –by Chris Tankersley

Captura-Installation-wizard-for-IBM-Lotus-Symphony-5

IBM ha alliberat la versió 1 del nou IBM Lotus Symphony. IBM va adquirir Lotus a la dècada dels 1990, època on es va anar imposant Microsoft Office com a standard de facto en ofimàtica. Suposem que IBM ara vol tornar-se a possicionar amb aquesta nova versió, estèticament molt agradable, fomentada en Eclipse.

Per a instal·lar-la a Ubuntu, cal descarregar-se el binari per a Linux d’aquesta plana.

Triarem plataforma Linux i idioma català. Un cop descarregat, executarem des de consola:
chmod +x IBM_Lotus_Symphony_Linux.bin
sudo ./IBM_Lotus_Symphony_Linux.bin


I sol·lucionarem un problema de la instal·lació fent:
sudo chown -R %usr%:%usr% /home/%usr%/.lotus/
sent %usr% el codi d’usuari amb el que treballem.

La instal·lació ens afegeix automàticament al menú Oficina el punt IBM Lotus Symphony

El consum de memòria és un xic superior al de l’Open Office, però resulta interesant aquesta aposta d’IBM per a l’ofimàtica en aquest nou horitzó que es presenta amb el fracàs de Windows Vista. Tornarà IBM a merèixes l’adjectiu de Gegant Blau?

comparativa-programari-lliure-privatiu

GNU Social és un espai que vol convertir-se en un centre d’ajuda presencial i online sobre programari lliure per a la sev aplicació a ONG i els seus projectes. Compta amb documentació copyleft, descàrregues, consultoria gratuïta, etc.

Aquestes icones enllacen amb serveis web externs i aliens a CanalSolidari.org que faciliten la gestió personal o comunitària de la informació. A través d’ells podràs classificar, promoure, compartir, valorar, comentar o conservar els continguts que trobes en Internet. Per a utilitzar-los, hauràs de registrar-te com usuari/a en ells.Cerrar

Olga Berrios/ Redacció (02/06/2008)
GNU Social és un projecte de l’associació Semilla en col·laboració amb IBM. La iniciativa compta amb documentació copyleft, descàrregues, consultoria gratuïta, formació, xarxes, etc. i ajudarà al Tercer Sector en el seu procés d’Informatització a través d’eines de Programari Lliure.

Lourdes Ibáñez, presidenta de Semilla, va explicar durant la presentació del projecte GNU Social que la responsabilitat social corporativa (RSC) és encara “pura cosmètica”.

Llegir +

Comparativa costos generals de l’ús del programari lliure i del privatiu: