All posts in GNU-Linux

Table 9.1. Runlevels in Red Hat Enterprise Linux
Runlevel Description
0 Used to halt the system. This runlevel is reserved and cannot be changed.
1 Used to run in a single-user mode. This runlevel is reserved and cannot be changed.
2 Not used by default. You are free to define it yourself.
3 Used to run in a full multi-user mode with a command line user interface.
4 Not used by default. You are free to define it yourself.
5 Used to run in a full multi-user mode with a graphical user interface.
6 Used to reboot the system. This runlevel is reserved and cannot be changed.
Boababs.petit_.princep

Si mai hem d’analitzar l’ocupació d’un disc, per a mostrar l’ocupació de les carpetes i subcarpetes, emprarem la comanda

sudo du --max-depth=1 -x /

Però si estem en un entorn gràfic, podem emprar la comanda baobab que fa el mateix que du, però amb capacitat de drill-down i molt còmoda d’emprar, tenim l’aplicació baobab, que pertany al paquet gnome-utils.

Captura-Zend-2BServer-2BCommunity-2BEdition-2B-2BGoogle-2BChrome

Seguint les instruccions de la documentació de Zend, instal·larem el Zend Server Community Edition a un Ubuntu Server 10.10 64 bits des del repositoris DEB de Zend.

Primer de tot, afegim el repositori de Zend a l’arxiu /etc/apt/sources.list:
## Repositori de Zend per a Zend Server Community Edition
deb http://repos.zend.com/zend-server/deb server non-free

Seguidament instal·lem la public key d’aquest repositori
wget http://repos.zend.com/zend.key -O- | sudo apt-key add -

I actualitzem el llistat de paquets
sudo apt-get update

I procedim a instal·lar els paquets:
sudo apt-get install zend-server-ce-php-5.3 php-5.3-extra-extensions-zend-server php-5.3-loader-zend-server zend-server-framework-dojo zend-server-framework-extras control-panel-zend-server

I accedim al Zend Server GUI pel port :10081/ZendServer del servidor on l’hem instal·lat:

Nota: Per a l’edició de la màscares de xarxa en format CIDR, seguim les instruccions del document CIDR Block Prefix.

Les funcions de memòria compartida que suporta el PHP són una bona manera de gestionar indicadors de les aplicacions a nivell de sistema.

Es tracta d’una manera de tenir variables superglobals, és a dir, consultables per tots els scripts de l’aplicació. Realment el que estem fent és accedir directament a blocs de memòria del servidor, convenientment reservat i assegurat.

L’alternativa a aquesta gestió d’indicadors en memòria compartida són els tradicionals accessos al filesystem amb arxius semàfors.

Però si la gestió d’aquesta memòria ens resulta fartosa, sobretot per haver de fer sempre un shmop_read() i controlar l’error per saber si una posició està ocupada o lliure, si el PHP s’executa en un servidor Linux, podem fer servir les funcions semàfor que faciliten la programació amb aquesta tècnica.

shm_attach
La instrucció shm_attach ens permet tractar els segments de memòria amb una facilitat tant gran que a cops sembla que estiguem tractant amb arxius tipus semàfor.

Per reservar un segment executarem:
$this->seg = shm_attach(0xCAFE, 1024, 0750);

El primer paràmetre és l’id de segment de memòria amb el que volem treballar. En aquest exemple fem servir un de proves, però en explotació podríem fer servir la funció ftok(__FILE__), si aquest segment el reservem per a tota l’aplicació des d’un únic arxiu, o ftok(‘/etc/app/myapp.ini’) on indiquem la ruta de l’arxiu que conté la configuració per a l’aplicació i que s’estima únic per a la mateixa aplicació.

El segon paràmetre és la mida en bytes d’aquest segment, reservem un KB. Cal tenir en compte a l’hora de dimensionar segments, que PHP a hores d’ara encara no és un llenguatge nativament UTF-8.

El tercer paràmetre estableix els permisos d’aquest segment en format octal. Per omissió és 0666, però com que no volem que cap altre usuari del sistema que no sigui l’Apache, els del seu grup puguin llegir-ho, però la resta ni pugui conèixer la seva existència, establim permisos 0750.

shm_put_var
La instrucció shm_put_var serveix per a establir un valor a un slot del segment reservat.
shm_put_var($this->seg, (int) $clau, $valor);

El primer paràmetre és l’id del segment.

El segon, l’slot del segment que volem declarar.

El tercer, és el valor pròpiament dit.

shm_get_var
La instruccio shm_get_var serveix per a recuperar un valor d’un slot del segment reservat.
if (shm_has_var($this->seg, $clau))
{
return shm_get_var($this->seg, (int) $clau);
}

El primer paràmetre és l’id del segment.

El segon, l’slot del segment que volem recuperar. Podem fer servir shm_has_var per tractar d’esbrinar prèviament si està declarat o no aquest slot.

Benchmark
Les proves de rendiment que hem fet comparant aquesta tècnica amb accessos a arxius tipus semàfor al filesystem ens han reportat una mitjana de 60 cops més ràpid l’accés a memòria compartida, que a arxius del filesystem tant per a l’establiment de variables, com per a la recuperació d’aquestes.

Una dada a tenir en compte!

powered-by-GNU-Linux

Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – No de forma immediata, però Linux està generant cada dia més expectatives entre els responsables TIC de les empreses com a substitució del Windows, el que segons la consultora farà que comencin a canviar les tornes en algun moment.

Diversos rotatius en línia es fan ressò aquests dies dels resultats d’un estudi de Forrester Research la conclusió del qual és ben clara: Linux està generant més interès que mai per al desktop, el que es traduirà a mitjà termini en instal·lacions fetes efectives i l’augment de la quota de mercat del sistema operatiu del pingüí en detriment del Windows de Microsoft.

Segons les prediccions de Forrester, les empreses productores de distribucions de GNU/Linux per al món empresarial (cas de Red Hat i Novell com a més significatives) seguiran polint els seus productes i convertint-los en una opció plausible sobre Windows per a les empreses.

El mèrit d’aquest moviment que es preveu per als propers anys no recau només en el propi Linux, si no que una part important és també de Windows Vista -tot i que en aquest cas més aviat és culpa que no pas mèrit-, ja que els costos d’implementació de la nova versió del sistema juntament amb les incompatibilitats que presenta per executar sobre ell diverses aplicacions, estan cansant als responsables tecnològics de les diverses empreses sondejades.

De moment, el que hi ha sobre Linux és simplement interès, ja sigui en conèixer informació o en provar-lo, i encara que aquest interès no s’ha arribat a traduir de moment en migracions massives cap a aquest sistema operatiu, no només no és descartable si no ben plausible, que d’aquí a uns mesos les empreses comencin a donar el pas definitiu.

L’estudi ha estat dut a terme sobre una mostra representativa d’uns 1.000 departaments TIC d’empreses nord-americanes i europees de totes les dimensions. D’aquests, la meitat afirmen tenir plans d’implantació de Windows Vista, encara que només el 7% els té per abans de final d’any i el 17% per a 2009. de moment, només el 2% de les empreses estudiades ha incorporat el nou sistema operatiu de Microsoft a la seva operativa diària, el que constitueix una penetració en el mercat corporatiu molt lenta.

Una altra dada significativa que aporta l’estudi és que un 9% de les companyies estudiades encara usa Windows 2000 en un nombre important de les seves màquines, un sistema operatiu que degut a la ràpida evolució de la computació es pot començar a considerar com a obsolet, tot i que segons l’opinió de la majoria d’experts encara aguanta bé el temps i és prou estable i robust. No obstant, problemes de seguretat propis de la dinàmica de suport tècnic de Microsoft fan desaconsellable (també segons moltes de les mateixes veus que l’alaben) el seu ús en sistemes de producció.

Malgrat tot, i a despit de tots els estudis que es puguin dur a terme, la realitat del món de la informàtica és tan complexa i evoluciona de tal forma que resulta impossible realitzar prediccions exactes per a un espai llarg de temps.

Més informació:

Extracte de l’estudi de Forrester research
http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,41408,00.html

Article d’eWeek comentant els resultats de l’estudi
http://www.eweek.com/article2/0%2C1895%2C2217087%2C00.asp