All posts in jQuery

Per a optimtizar l’espai en disc dels servidors, instal·larem totes les llibreries PHP en una carpeta única anomenada NetStudio.


mkdir /var/www/NetStudio

I procedirem a instal·lar diferents llibreries d’ús comú:

- crtphpfwk. Framework que modela les etiquetes HTML en objectes PHP.

svn co http://crtphpfwk.googlecode.com/svn/branches/2.0 crtphpfwk

- zajaj. Crida a mètodes de classes PHP desde JavaScript.

svn co http://zajaj.googlecode.com/svn/trunk zajaj

- jQuery. Llibreria de productivitat JavaScript.

svn co http://jqueryjs.googlecode.com/svn/trunk jquery-svn
cd /var/www/NetStudio/jquery-svn/jquery
make jquery
make pack

- jQuery-UI. Llibreria User Interface de jQuery

svn co http://jquery-ui.googlecode.com/svn/tags/latest jqueryUI-svn

- jsTree. Llibreria jQuery tree plugin (afegit maig del 2010)

svn checkout http://jstree.googlecode.com/svn/trunk/ jstree-svn

Tots els sevidors virtuals que emprin jQuery tindran aquesta instrucció

Alias /jquery /var/www/NetStudio/jquery-svn
Alias /jqueryUI /var/www/NetStudio/jqueryUI-svn
Alias /jstree /var/www/NetStudio/jstree-svn

- ZendFramework. Framework de Zend.

svn co http://framework.zend.com/svn/framework/standard/trunk ZendFramework

Afegirem aquest path al php.ini

include_path = ".:/var/www/NetStudio/ZendFramework/library"